Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává společnost O´Guards CZ, s.r.o., se sídlem Doležalova 1023/5, 198 00, Praha 9 – Černý most, IČO: 01596080 (dále jen "Prodávající"), pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů (dále jen „Obchodní podmínky“).

Předmětem obchodů Prodávajícího je výroba a prodej chráničů na zuby, které jsou zhotoveny na míru jednotlivým zákazníkům (dále jen „Zboží“), přičemž samotná výroba Zboží probíhá podle otisku zubů, který si může zákazník zhotovit sám dle instruktážního videa umístěného na internetových stránkách Prodávajícího www.oguards.cz nebo může být zhotoven osobou pověřenou Prodávajícím (dále jen „Otisk“).

Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se těmito Obchodními podmínkami, občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb, ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Odesláním či odevzdáním závazné objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky, přičemž tyto ceny jsou zveřejněny na internetových stránkách Prodávajícího. Na tyto Obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného Zboží.

2. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje v souladu s ust. § 1820 občanského zákoníku, že:

  1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká případných nákladů na dodání zboží Kupujícímu, jak je blíže popsáno níže v těchto Obchodních podmínkách),
  2. požaduje úhradu celé Kupní ceny před převzetím Zboží Kupujícím,
  3. ceny Zboží jsou na webových stránkách provozovaných Prodávajícím uváděny včetně daně z přidané hodnoty, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání Zboží se liší podle zvolené metody dodání Zboží; v případě osobního odběru je náklad na dodání Zboží 0,- Kč,
  4. údaje o odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v čl. 4 těchto Obchodních podmínek,
  5. Kupující, který je spotřebitelem, může uplatnit stížnost u Prodávajícího, příp. se lze obrátit se stížností na příslušné orgány dohledu nebo státního dozoru (viz čl. 8. těchto Obchodních podmínek).

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Pojmem Objednávka se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí jednostranné právní jednání Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění.

Objednávku je možné uskutečnit pomocí webového portálu www.oguards.cz, případně přímo v místě odebrání otisku (ručním vyplnění objednávky) nebo telefonicky (musí být vždy následně potvrzeno emailem z adresy info@oguards.cz).

Takto učiněná Objednávka musí splňovat minimální náležitosti a obsahovat nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a doručení požadovaného Zboží k zákazníkovi. Zákazníci musejí uvést minimálně tyto údaje: (1) jméno a příjmení a věk Kupujícího, (2) způsob dodání Zboží, (3) přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), (4) počet kusů Zboží, (5) charakteristiku objednaného Zboží (např. u chráničů barevnost a tvrdost…), (6) volbu platební metody, (7) požadovaný způsob vyhotovení otisků.

Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu dodatečnou lhůtu 7 dní. Její marné uplynutí má za následek, že se na Objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotnou kupní smlouvou se stává (i) v okamžiku stvrzení Objednávky vlastnoručním podpisem Kupujícího (v případě objednávky uzavřené přímo v místě odebrání otisku), (ii) odesláním potvrzovacího e-mailu Prodávajícím po té, co Kupující odeslal Objednávku přes internetové stránky www.oguards.cz, a to na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce, (iii) v případě telefonické objednávky je vznik kupní smlouvy podmíněn potvrzovacím emailem Prodávajícího Kupujícímu. Od výše zmíněných variant vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.

4. Storno objednávky

Kupující je oprávněn zrušit Objednávku před odebráním Otisku, a to bez uvedení důvodů. Storno je možno učinit (i) telefonicky na čísle +420 602 237 707 nebo (ii) e-mailem na adrese info@oguards.cz. Storno poplatek v tomto případě činí 0,- Kč.

Kupující je oprávněn zrušit Objednávku i v době od vyhotovení Otisku do doby, než Prodávající zahájí výrobu Zboží, tj. (i) do 24 hodin od odebrání Otisku osobou pověřenou Prodávajícím nebo (ii) do 24 hodin od doručení Otisku, který byl zhotoven Kupujícím. V tomto případě je však Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady provedení Otisku ve výši 500,- Kč, a to nejpozději do 3 dnů od zrušení Objednávky.

Pokud bude smlouva zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své Objednávce, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své Objednávce. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného Zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).

Kupující bere na vědomí, že mu nenáleží právo na bezplatné odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, jelikož se jedná o Zboží, které bylo upraveno na přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, ve smyslu ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku.

5. Dodací podmínky

Prodávající doručí Zboží Kupujícímu zpravidla ve lhůtě 14 dnů od vyhotovení Otisku. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci 4 těchto Obchodních podmínek, si Prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu doručení Zboží.

Požadovaný způsob převzetí Zboží uvede Kupující na Objednávce, přičemž si vybírá z následujících možností: (i) zaslání Zboží na adresu, uvedenou na Objednávce, (ii) osobní vyzvednutí Zboží na provozovně Prodávajícího.

K veškerému zakoupenému Zboží je vždy přiložen daňový doklad.

Okamžikem převzetí Zboží Kupujícím na něj přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Zboží.

I v případě, že si Kupující neodebere objednané Zboží, je povinen uhradit cenu Zboží a náklady na doručení Zboží.

V případě, že si Kupující Zboží nevyzvedne do 1 měsíce, je povinen uhradit Prodávajícímu částku 500 Kč, jako náhradu nákladů na uskladnění Zboží. V případě, že si Kupující nevyzvedne již zaplacené Zboží do 6 měsíců, je Prodávající oprávněn se Zbožím naložit dle vlastní vůle, přičemž kupní cena, pokud již byla předem Kupujícím uhrazena, se nevrací.

6. Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena zahrnuje cenu Zboží, veškeré výdaje Prodávajícího spojené s balením zboží, jeho označením a doložením všech příslušných dokladů. Cena za dopravu Zboží se hradí zvlášť. Prodávající vystaví Kupujícímu na Kupní cenu fakturu, se splatností 7 dnů, kterou je Kupující povinen v této lhůtě uhradit. Platbu je možné provést třemi způsoby: (1) platbou v hotovosti v místě vyhotovení Otisku, (2) převodem na bankovní účet 107-4404550277/0100 s variabilním symbolem uvedeným na faktuře, (3) online platbou při objednávce Zboží.

Neobdrží-li Prodávající v uvedené lhůtě platbu Kupní ceny, zhotoví objednané Zboží a zašle jej Kupujícímu na dobírku prostřednictvím kurýrní služby. Kupující je povinen takto doručené Zboží převzít a uhradit Kupní cenu, včetně ceny za doručení Zboží.

Cena za doručení Zboží v je v případě osobního převzetí 0,- Kč, v případě doručení prostřednictvím kurýrní služby pak 120,- Kč. Kupující nabude vlastnické právo ke Zboží po splnění obou následujících podmínek: (i) úplné zaplacení kupní ceny, včetně ceny za doručení Zboží, (ii) převzetí Zboží.

7. Ochrana osobních údajů

Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením Kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění Kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze; uvedené se netýká údajů, jejichž uchování vyžaduje jiný právní předpis pro účely např. daňové a účetní. Osobní údaje Kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujících Prodávající nepředává žádné další osobě, výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení Zboží. Jednotlivé Objednávky jsou po svém uzavření společností Prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze Prodávajícímu.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.oguards.cz, kde je má Kupující k dispozici. Tyto Obchodní podmínky má Kupující k dispozici rovněž v místě vyhotovení Otisku pověřeným pracovníkem Prodávajícího. Novější Obchodní podmínky ruší Obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle Obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu. Obchodní podmínky platné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat e-mailem. Prodávající obchoduje pouze na základě těchto Obchodních podmínek.

Dílčí plnění je přípustné a Kupující není oprávněn je odmítnout.

Stížnosti a připomínky Kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi Prodávajícím a Kupujícím, vyřizuje Prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může Kupující uplatnit v provozovně Prodávajícího na adrese Čenkov 94, PSČ: 262 23, telefonicky na tel. čísle +420 602 237 707 či emailem na emailové adrese info@oguards.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s Kupujícím, pokud je Kupující neodmítne.

Je-li Kupující spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené těmito Podmínkami zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Není-li Kupující spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené těmito Podmínkami zejména občanským zákoníkem.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů vykonává Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Reklamační řád

Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád vydává Prodávající pro stanovení předpokladů, podmínek, náležitostí a postupu Kupujícího a Prodávajícího v případě, že vznikne na straně Kupujícího oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady Zboží či záruky za jakost. Reklamační řád byl vypracován dle občanského zákoníku zákona o ochraně spotřebitele. Prodávající je oprávněn přiměřeně použít tento reklamační řád i na Kupujícího, který není spotřebitelem.

Převzetí Zboží

Kupující se zavazuje Zboží při převzetí zkontrolovat a případné zjevné vady uplatnit u ícího ihned, na pozdější uplatňování vad zjevných nebude ze strany Prodávajícího brán zřetel.

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží je při převzetí Kupujícím ve shodě se smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že Zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě se smlouvou a Prodávající s tím souhlasí, je povinen bez zbytečného odkladu uvést Zboží do stavu odpovídajícímu smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď opravou Zboží, nebo jeho výměnou (po dohodě s Kupujícím lze vyměnit za jakékoliv Zboží). Není-li to možné, může Kupující po odsouhlasení Prodávajícího požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Záruční podmínky

Vyskytne-li se u zakoupeného Zboží v záruční době vada, má Kupující právo uplatnit práva z vadného plnění a záruku za jakost.

Vadou se rozumí změna (vlastnosti) Zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) Zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je Zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Uplatní-li Kupující právo z odpovědnosti za vady Zboží či záruku za jakost řádným způsobem, je pověřený pracovník Prodávajícího povinen vadu zaevidovat a řešit. Práva z vadného plnění a záruka za jakost se považují za řádně uplatněné, jestliže jim nebrání obecné zásady hygieny. Kupující je povinen předložit reklamované Zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít Zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny. Vyřízení reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízeno ve lhůtě 30 dnů, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem předání reklamovaného Zboží Prodávajícímu.

Způsob uplatnění

Kupující může uplatnit práva z vadného plnění a záruku za jakost (i) písemně na adrese provozovny Prodávajícího: Čenkov 94, PSČ: 262 23, (ii) elektronicky na elektronické adrese: www.oguards.cz, (iii) telefonicky na čísle +420 602 237 707.

Kupující zašle, případně osobně dopraví Zboží, u kterého uplatňuje práva z vadného plnění či záruku za jakost na adresu provozovny Prodávajícího: Čenkov 94, PSČ: 262 23. Nákup zboží prokazuje Kupující nákupním dokladem (fakturou). Bez předložení nákupního dokladu není možné zahájit reklamační řízení.

Jakmile Kupující uplatní některé z práv z vadného plnění či záruky za jakost, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem Prodávajícího jinak.

Kupující se může informovat o stavu řízení (i) na e-mailové adrese info@oguards.cz, (ii) telefonicky na čísle +420 602 237 707.

Lhůty

Záruční doba je 6 měsíců (není-li v záručním listě uvedena doba delší) a začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.

Práva z vadného plnění musí být uplatněna dle ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku.

Pokud je výsledkem řízení výměna Zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží. Při výměně vadné součásti Zboží se vztahuje nová záruční doba na vyměněnou součást.

Vady odstranitelné a neodstranitelné

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita Zboží. V případě výskytu odstranitelné vady má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo jejíž odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby Zboží bylo řádně užíváno jako Zboží bez vady, má Kupující právo požadovat výměnu Zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od smlouvy. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání Zboží jako Zboží bez vady a Kupující nepožaduje výměnu Zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady.

Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Prodávajícího.

Rychlý kontakt

Volejte Po-Pá, 09:00-18:00

(+420) 602 237 707

Napište nám. Odpovíme nejpozději do 24 hodin.


Reference

Jiří Lacina

Rugby, Sparta Praha
Jiří Lacina - O´Guards

„Rugby je hodně drsná hra, takže rozhodně potřebujete kvalitní chrániče, na které se můžete spolehnout. Ty konfekční ale tak dobře nesedí a dokonce někdy vypadávají, což je při hře dost problém. Co mám O'Guards, je to super - jsou pohodlnější, než na co jsem byl zvyklý, a zatím nikdy nevypadly. Doporučuju je i ostatním klukům, protože ten rozdíl je fakt hodně znát.“


Hlavní výhody

  • 1. Barevné kombinace
  • 2. Prvotřídní ochrana
  • 3. Tvar na míru


Máš dotazy? Zeptej se nás

Volejte Po-Pá, 09:00-18:00

(+420) 602 237 707

Napište nám. Odpovíme do 24 hodin.


Odskrolovat nahoru